Isaiah 52:7 How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news,

who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”

Free Tagalog Sermons (2Tim 3:16) Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran

Choose your sermon(s) to

preview and download.

Juan 13: 1-17

Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila Sapagkat Ito’y Kapahayagan ng Puso ni Kristo

download

1 Pedro 4: 12-19

Ang Tamang Pagtugon sa mga Tiisin sa Buhay Pananampalataya ay Nagpapatunay na ang Yaman natin ay si Kristo

download

Gawa 12: 1-7

Ang Sama-Samang Pananalangin ng Buong Iglesya ay Lubhang Kailangan para sa Pagtatagumpay Nito

download

2 Cronica 7: 11-16

Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay

download

Gawa 17

Nararapat sa Bawat Mananampalataya ang Panindigan ang Kadalisayan ng Salita ng Diyos

download

Mateo 5: 13-16

Ang mga Mananampalataya ay Tinawag upang Impluwensyahan ang Mundo

download

Mateo 18: 21-35

Nararapat sa Bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad

download

Genesis 22: 1-18

Ang Pagtatagumpay sa mga Pagsubok ay may Malaking Bahagi upang Matanggap natin ang mga Pagpapala ng Diyos

download

Roma 6: 1-14

Ang Buhay Kristyano ay pagiging Patay sa Kasalanan na Naghahatid  sa atin sa Bagong Pamumuhay

download Clicking on the download button will open a new window where you can preview the Word document. Click on the ‘File’ Menu and choose ‘Save As’ to download.

UPDATE: More Tagalog Sermons and Preaching Resources!

Visit http://filipinopreacher.esy.es